Правата на децата

НЕ

С приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето през 1989 година на всички деца по света се обещават равни права. Конвенцията променя начина, по който се гледа на децата – като човешки същества с определени права, а не пасивни обекти на грижи и благотворителност.

Децата имат правото на закрила. За да се развива здраво едно дете е необходимо да получава закрила, но и да се чувства ценено и да има възможности да участва: да се учи да формира мнение и да има увереност да го изразява и, най-вече, да бъде възприемано сериозно.

Основно при ориентирания към детето подход е правото на детето да се развива както физически, така и в емоционално, когнитивно, социално и културно отношение. 3. При вземането на решение, засягащо по един или друг начин дете, трябва да се взема предвид най-добрия интерес на детето и да се подкрепи максимално развитието му. 4. За да се определи това е извънредно важно да се вземе предвид мнението на детето в съответствие с неговата възраст и зрялост. 5.

Според Комитета за правата на детето към ООН, осигуряването на фундаменталните му права да бъде уважавано като човешко същество и да се зачита физическата и психическата му цялостност, като се избягва всякаква форма на насилие, е основата за осигуряване на пълния набор права на детето в Конвенцията за правата на детето. 6.

Преживеният тормоз и насилие в училище лишават децата от самочувствие и увереност, тъй като правата им са нарушени именно на мястото, където прекарват по-голямата част от времето си в продължение на повече от десет години и където би трябвало да се чувстват сигурни и в безопасност. Именно тук децата правят първите си стъпки към независимостта, където се срещат с първите примери на отстъпчивост и съобразяване едни с други и с основните правила на човешко поведение и взаимоотношения. Затова е толкова важно образованието да бъде отворена система, за да отговаря на нуждите и трудностите на децата през този изключително деликатен период от човешкото развитие. Малтретираните деца имат правото да бъдат подпомагани в процеса на физическото и психологическото им възстановяване и социална реинтеграция. 7.


[1] Чл.6 на Конвенцията на ООН за правата на детето.

[2] Чл.3 на Конвенцията на ООН за правата на детето.

[3] Чл.12 на Конвенцията на ООН за правата на детето.

[4] Общ коментар № 13 (2011), Правото на детето за свобода от всякаква форма на насилие, Комитет за правата на детето, ООН.

[5] Чл. 39 на Конвенцията на ООН за правата на детето.